Politique de remboursement

Artikel 10. Herroepingsrecht en terugbetaling

10.1 De Klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

10.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Zeitschild Benelux daarvan via ondubbelzinnige verklaring op de hoogte brengen, hetzij per e-mail op info@zeitschild.be, hetzij via een per post verzonden brief aan Desix BV, Goudsbloemenlaan 20, 8300 Knokke. De Klant kan hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken (opgenomen onderaan deze algemene voorwaarden), maar is daartoe niet verplicht. 

10.3 Als de Klant van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zal Zeitschild Benelux de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbewijs van zijn/haar herroeping sturen.

10.4 De Klant moet de Producten terugbezorgen aan Zeitschild Benelux zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan Zeitschild Benelux.

10.5 De Klant dient de Producten terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde Product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Zeitschild Benelux zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor deze waardevermindering. Alle teruggestuurde Producten worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde Producten mogen niet gebruikt zijn.

10.6 Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant betaald.

10.7 Indien de Klant de Overeenkomst herroept, zal Zeitschild Benelux alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aangaande de desbetreffende Overeenkomst, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen een redelijke termijn na de ontvangst van de Producten. Zeitschild Benelux betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

10.8 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken of verwijderd.

 

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden indien U de Overeenkomst wil herroepen)

(* = schrappen wat niet van toepassing is)

 

Aan: Zeitschild Benelux/Desix BV, Goudsbloemenlaan 20, 8300 Knokke, info@zeitschild.be

Ik/wij (*) deel/delen (*) mee dat ik/wij (*) de Overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op/Ontvangen op (*):

Naam van de consument(en):

Adres van de consument(en):

Datum:

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):