Terms of service

Algemene voorwaarden webshop Zeitschild Benelux


Artikel 1. Identiteit van Zeitschild Benelux

Desix BV is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Goudsbloemenlaan 20, 8300 Knokke, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0720.837.484, RPR Gent, afd. Brugge, info@zeitschild.be, +32 (0) 477 657 230, handel drijvend onder de naam en hierna genoemd “Zeitschild Benelux”.

Zeitschild Benelux verkoopt kwalitatieve huidverzorgingsproducten aan ondernemingen en consumenten. Zij biedt consumenten de mogelijkheid om producten uit haar webshop online aan te kopen. 

Artikel 2. Definities

Aanbod”: het aanbod van Producten via de Website.

Klant”: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.

Overeenkomst”: de overeenkomst op afstand gesloten tussen Zeitschild Benelux en de Klant voor de aankoop van Producten op de Website.

Producten”: alle huidverzorgingsproducten beschikbaar voor aankoop op de Website.

Website”: de website https://desix-zeitschild.be/ via dewelke Zeitschild Benelux Producten aanbiedt aan Klanten.

Werkdag”: elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen in België.

Artikel 3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Zeitschild Benelux en op alle Overeenkomsten.

3.2 Deze algemene voorwaarden zullen, minstens vóór het afsluiten van de Overeenkomst, ter beschikking worden gesteld van de Klant op een wijze die de Klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.

3.3 Het aanvaarden van deze algemene voorwaarden door de Klant is een essentiële voorwaarde voor de totstandkoming van de Overeenkomst. De Klant stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. 

Artikel 4. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst is gesloten zodra de Klant het Aanbod en deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

4.2 De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

Artikel 5. Prijzen

5.1 De prijzen van de Producten zijn de prijzen die vermeld zijn op de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst.

5.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

5.3 Alle prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten voor de geselecteerde Producten worden in de winkelwagen weergegeven als onderdeel van het online bestelproces. De leveringskosten zullen afhankelijk zijn van het land waarnaar de Producten moeten worden verzonden.

5.4 Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de Klant en worden vermeld.

5.5 Als een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal Zeitschild Benelux schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra zij kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure bepaald in artikel 9. De bestelling wordt pas verwerkt nadat Zeitschild Benelux de instructies van de Klant heeft ontvangen binnen [vijf (5) Werkdagen] vanaf het moment dat Zeitschild Benelux de Klant in kennis heeft gesteld. Als Zeitschild Benelux er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens de bestelprocedure heeft verstrekt, of als Zeitschild Benelux geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt Zeitschild Benelux de bestelling als geannuleerd en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis.

Artikel 6. Betaling

6.1 De Klant kan de Producten betalen via de volgende betaalmiddelen:

  • Kredietkaart
  • Bancontact

6.2 De Klant moet de prijs voor de bestelde Producten betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

6.3 Na ontvangst van de betaling, wordt de registratie van de bestelling aan de Klant per e-mail bevestigd door een automatisch gegenereerde orderbevestiging van Zeitschild Benelux.

Artikel 7. Verzending en levering

7.1 Producten besteld via de Website worden geleverd in België, Luxemburg en Nederland.

7.2 Zeitschild Benelux verbindt zich ertoe de Producten uiterlijk te leveren binnen een termijn van 30 dagen na volledige ontvangst van de betaling. Gemiddeld genomen worden de bestelde Producten na 4 tot 6 dagen geleverd, maar deze termijn is louter indicatief. Zeitschild Benelux informeert de Klant over de vermoedelijke levertijd in de orderbevestiging. Indien Zeitschild Benelux niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt zij zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De Klant zal Zeitschild Benelux dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als Zeitschild Benelux de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren.

7.3 Het is niet mogelijk om de goederen af te halen. Alle goederen worden per pakketdienst geleverd op het door de Klant opgegeven leveringsadres. 

7.4 De Klant ontvangt een bevestiging via e-mail zodra de bestelling de lokalen van Zeitschild Benelux verlaat.

7.5 Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

7.6 Indien een product, al dan niet tijdelijk, onbeschikbaar is zal Zeitschild Benelux de Klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen en kan de Klant dit deel van de bestelling kosteloos annuleren, de eventueel andere bestelde artikelen blijven deel uitmaken van de bestelling van de Klant en dienen afgenomen en betaald te worden. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

7.7 OPTIONEEL Zeitschild Benelux behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal Zeitschild Benelux de Klant hiervan op de hoogte brengen.

7.8 Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij/zij Zeitschild Benelux onmiddellijk op de hoogte brengen. Na kennisgeving zal Zeitschild Benelux de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en risico

8.1 De verkochte Producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant de exclusieve eigendom van Zeitschild Benelux. 

8.2 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij/zij (of een door hem/haar aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de Producten fysiek in bezit heeft gekregen. 

Artikel 9. Recht om een bestelling te annuleren vóór levering

9.1 De Klant heeft het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling.

9.2 De Klant kan de bestelling annuleren door verzending van een e-mail naar info@zeitschild.be. Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van de annulering per e-mail en zal Zeitschild Benelux de reeds betaalde bedragen terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant heeft gebruikt om te betalen.

9.3 Na ontvangst van een bevestiging dat de Producten de lokalen van Zeitschild Benelux hebben verlaten (in overeenstemming met clausule 7.4), kan de Klant de bestelling niet langer annuleren.

9.4 Indien het niet mogelijk was de bestelling te annuleren, worden de Producten geleverd en kan de Klant het Product terugsturen volgens de procedure beschreven in artikel 10.

Artikel 10. Herroepingsrecht en terugbetaling

10.1 De Klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

10.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Zeitschild Benelux daarvan via ondubbelzinnige verklaring op de hoogte brengen, hetzij per e-mail op info@zeitschild.be, hetzij via een per post verzonden brief aan Desix BV, Goudsbloemenlaan 20, 8300 Knokke. De Klant kan hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken (opgenomen onderaan deze algemene voorwaarden), maar is daartoe niet verplicht. 

10.3 Als de Klant van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zal Zeitschild Benelux de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbewijs van zijn/haar herroeping sturen.

10.4 De Klant moet de Producten terugbezorgen aan Zeitschild Benelux zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan Zeitschild Benelux.

10.5 De Klant dient de Producten terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde Product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Zeitschild Benelux zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor deze waardevermindering. Alle teruggestuurde Producten worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde Producten mogen niet gebruikt zijn.

10.6 Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant betaald.

10.7 Indien de Klant de Overeenkomst herroept, zal Zeitschild Benelux alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aangaande de desbetreffende Overeenkomst, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen een redelijke termijn na de ontvangst van de Producten. Zeitschild Benelux betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

10.8 De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken of verwijderd.

Artikel 11. Garantie

11.1 De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de datum van levering van de Producten.

11.2.De Klant moet Zeitschild Benelux per e-mail op info@zeitschild.be informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant.

11.3 Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee (2) jaar, moet de Klant de procedure volgen zoals bepaald in artikel 10. Na teruggave van het gebrekkige Product zal Zeitschild Benelux, naar eigen goeddunken van de Klant, de Klant een nieuw Product sturen of het Product repareren, en zal zij alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij de leveranciers van Zeitschild Benelux. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen en zal Zeitschild Benelux de prijs terugbetalen in overeenstemming met artikel 10.7.

11.4 OPTIONEEL Sommige Producten hebben een fabrieksgarantie. Voor details over de toepasselijke voorwaarden verwijzen we naar de garantie van de fabrikant die bij de Producten werd verstrekt.

Artikel 12. Klachtenprocedure

12.1 Als de Klant klachten heeft, kan hij/zij contact opnemen met de klantendienst van Zeitschild Benelux, die bereikbaar is via e-mail op info@zeitschild.be, telefonisch op +32 (0) 477 657 230, of per post aan Desix BV, Goudsbloemenlaan 20, 8300 Knokke.

12.2 OPTIONEEL Zeitschild Benelux streeft ernaar goede contacten te onderhouden met haar Klant en wil daarbij zo klantvriendelijk mogelijk zijn. Het correct en tijdig afhandelen van klachten speelt daarbij en belangrijke rol. Zeitschild Benelux neemt klachten die worden geuit ernstig. Om de Klant te verzekeren van een goede afhandeling is een klachtenprocedure ontwikkeld en van toepassing. Deze procedure geldt voor alle klachten die Zeitschild Benelux bereiken. Het beleid met betrekking tot klachten is gericht op het verkrijgen van inzicht in de wensen en verwachtingen van klanten en het nemen van maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. 

Werkwijze:

  1. Klachten over de kwaliteit van de producten van Zeitschild Benelux dienen gemeld te worden via e-mail aan info@zeitschild.be met duidelijke vermelding van het Product waarover de klacht geformuleerd wordt.
  2. Bij ontvangst van de e-mail met de klacht wordt deze geregistreerd door Zeitschild Benelux en binnen de vijf (5) werkdagen zal de Klant een schriftelijke melding ontvangen van deze registratie.
  3. Na ontvangst van de klacht zal Zeitschild Benelux de achtergrond van de klacht onderzoeken en de benodigde stappen ondernemen om de klacht te beantwoorden.
  4. Na onderzoek van de klacht zal Zeitschild Benelux binnen een termijn van twee (2) weken (of een andere termijn die specifiek met de Klant is overeengekomen) het resultaat van dit onderzoek meedelen aan de Klant. Wanneer de klacht niet binnen deze termijn is afgehandeld, wordt de Klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld en worden nadere afspraken gemaakt.
  5. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de Klant het antwoord heeft ontvangen, waarbij Zeitschild Benelux overtuigd is, naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren op te lossen en te beantwoorden.

12.3 Indien Zeitschild Benelux en de Klant het geschil niet in der minne kunnen regelen, dan kan de Klant terecht op het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr/. Via deze weg kan de Klant een geschil met betrekking tot een online bestelling trachten af te handelen zonder tussenkomst van een rechtbank.


Artikel 13. Overdracht en onderaanneming

13.1 Zeitschild Benelux heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van de Producten), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

13.2 Als de Klant een Product als geschenk heeft gekocht, kan hij de garantie zoals bepaald in artikel 11 overdragen aan de ontvanger van het geschenk zonder daarvoor de toestemming van Zeitschild Benelux te moeten vragen.


Artikel 14. Verwerking van persoonsgegevens

Zeitschild Benelux gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met de Privacy Policy die u via deze link kan terugvinden.


Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Zeitschild Benelux is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door haar geleverde of verkochte Producten, behalve in geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de Klant onder artikel 11 onverlet. De aansprakelijkheid van Zeitschild is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde Producten. 

15.2 In geen geval kan Zeitschild worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot: verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de Klant als aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de Klant ten gevolge van doen of nalaten door Zeitschild Benelux.

15.3 Voor zover Zeitschild Benelux bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, is zij niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit hun fout.

15.4 Zeitschild Benelux kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het, al dan niet tijdelijk, onbeschikbaar zijn van een Product.

15.5 Het Aanbod en de Website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Zeitschild is in geen geval aansprakelijk voor dergelijke onvolledige of onjuiste informatie op haar Website.


Artikel 16. Overmacht

16.1 Zeitschild Benelux is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht.

16.2 Onder gevallen van overmacht worden onder meer, maar niet uitsluitend begrepen: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, staking, brand, oorlog, ongevallen, uitzonderlijke verkeershinder, fouten of vertragingen te wijten aan derden, epidemie of pandemie.

16.3 In geval van Overmacht zal Zeitschild Benelux de Klant hiervan op de hoogte brengen via e-mail en zullen de verplichtingen van Zeitschild Benelux krachtens de Overeenkomst worden opgeschort gedurende de volledige duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal Zeitschild Benelux een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat de situatie van Overmacht voorbij is.


Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

17.1 Alle Overeenkomsten voor de aankoop van Producten via onze Website en alle geschillen of eisen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens koopverdrag van 11 april 1980.

17.2 Alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden of de Overeenkomsten behoren tot de bevoegdheid van één van de in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek aangewezen rechters, volgens de keuze van Zeitschild Benelux.

Artikel 18. Varia

18.1 Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van het resterende deel van de bepaling of de andere bepalingen aantasten. 

18.2 Het nalaten op gelijk welk moment door Zeitschild Benelux om één van de in deze algemene voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

 

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden indien U de Overeenkomst wil herroepen)

(* = schrappen wat niet van toepassing is)

 

Aan: Zeitschild Benelux/Desix BV, Goudsbloemenlaan 20, 8300 Knokke, info@zeitschild.be

Ik/wij (*) deel/delen (*) mee dat ik/wij (*) de Overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op/Ontvangen op (*):

Naam van de consument(en):

Adres van de consument(en):

Datum:

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):